top of page
 • Skribentens bildHostini

Hostinis Integritetspolicy

Senast uppdaterad: 20 maj 2021


Varför och för vem?

På Hostini AB org.nr (559178-6792) ("Hostini", "vi", "oss", "vår") bryr vi oss om personlig integritet. Det betyder att vi respekterar och värnar om din integritet och rätten till kontroll och transparens vid behandling av dina Personuppgifter.

Hostini är Personuppgiftsansvarig i förhållande till de Behandlingar av Personuppgifter som listas i denna Integritetspolicy ("Policyn"). Policyn beskriver för vilka ändamål vi behöver dina Personuppgifter, vilken rättslig grund vi stödjer oss på samt vilka åtgärder vi vidtar för att skydda personuppgifter. Vi informerar även om hur du gör för att utöva de rättigheter du har kopplat till vår behandling av dina Personuppgifter.


Vi kommer också att lista våra Personuppgiftsbiträden så att du kan känna dig 100% säker på var dina Personuppgifter lagras och Behandlas.


Policyn informerar om vår hantering av Personuppgifter i de fall du kommunicerar med oss, använder Tjänsten eller besöker vår hemsida www.hostini.se (tillsammans "Funktioner").


Den här policyn riktar sig till:

 • Användare av Tjänsten

 • Potentiella kunder

 • Anställda hos befintliga kunder

 • Besökare på vår hemsida


Definitioner

"Behandling" av Personuppgifter är allt som kan göras med en Personuppgift, t.ex. lagring, ändring, läsning, överlämning osv.


"Gällande rätt" är den lagstiftning som är tillämplig behandlingen av Personuppgifter inklusive Dataskyddsförordningen (GDPR), kompletterande nationell lagstiftning, samt praxis, vägledningar och rekommendationer utfärdade av en nationell eller europeisk tillsynsmyndighet.


"Personuppgifter" är all slags information som går att koppla till en identifierbar, levande person.


"Personuppgiftsansvarige" är det företag/organisation som bestämmer för vilka ändamål och på vilket sätt Personuppgifterna ska behandlas och därmed även ansvarar för att Personuppgifter behandlas enligt Gällande Rätt.


"Personuppgiftsbiträde" är det företag/organisation som behandlar Personuppgifter för den Personuppgiftsansvariges räkning och får därmed endast Behandla Personuppgifterna enligt Personuppgiftsansvariges instruktioner samt gällande lagstiftning.


"Registrerad" betyder den levande, fysiska person vars Personuppgifter behandlas.


"Tjänsten" innebär kort- och långtidsuthyrning för bostad.


Hostinis personuppgiftsansvar

Informationen i denna Policy omfattar de Behandlingar av Personuppgifter som Hostini är Personuppgiftsansvarig över, dvs. de Behandlingar för vilka vi bestämmer ändamålet med (varför en behandling görs) och medel för (på vilket sätt, vilka personuppgifter, hur länge osv.). Policyn beskriver inte hur vi behandlar personuppgifter i rollen som Personuppgiftsbiträde - alltså då vi behandlar personuppgifter på uppdrag av våra kunder.


Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, som t.ex. namn, personnummer, adress, lägenhetsinformation, telefon, mail och bankuppgifter. Detta för att komma i kontakt med dig rörande förmedlingen/uthyrningen av ditt objekt. Detta är en nödvändighet för att ingå i ett avtal med Hostini. De personuppgifter vi lagrar kan delas med samarbetspartners till Hostini och som tillhandahåller tjänster som är nödvändiga för förmedling av ditt objekt. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på info@hostini.se


Hostinis behandling av personuppgifter

Vi har ett ansvar att beskriva och visa hur vi lever upp till de krav som ställs på oss när vi behandlar dina Personuppgifter. Det här avsnittet syftar till att informera om:

 • Varför Personuppgiftsbehandlingen är nödvändig i förhållande till ändamålet

 • Vilken rättslig grund vi identifierat för Behandlingen


Rättsliga grunder

Avtal - Behandlingen är nödvändig för att kunna fullgöra skyldigheter i ett avtal mellan oss och den Registrerade eller för att förbereda inför att ingå ett avtal med den Registrerade.


Hur länge sparar vi dina Personuppgifter?

Vi sparar dina Personuppgifter så länge det är nödvändigt med hänsyn till det ändamål som de samlades in för. Beroende av vilken rättslig grund vi stödjer behandlingen på kan detta a) följa av ett avtal, b) vara beroende av ett giltigt samtycke, c) framgå av lagstiftning eller d) följa av en intern bedömning baserad på en intresseavvägning. I listan nedan anger vi (i den utsträckning det är möjligt) den period Personuppgifterna kommer att lagras eller de kriterier som används för att fastställa perioden.


Behandlingar

1. Behandling och ändamålet med behandlingen: Hostini behöver lagra, läsa och ibland till tredje part överlämna, personuppgifter för att fullfölja uppdraget och kunna sköta förmedling/uthyrning av bostäder. Uppgifterna används för att skriva kontrakt för uthyrning och sköta fakturering. Uppgifterna används även som kontaktunderlag under uthyrningsperioder och för skapandet av en användarplattform. Personuppgifter: Namn, personnummer, adress, lägenhetsinformation, telefon, mail och bankuppgifter Källa: Kunder till Hostini lämnar uppgifterna via e-mail eller genom avtal underskrivna med Hostini Rättslig grund: Avtal - Andrahandshyreskontrakt, Förmedlingsavtal, Blockuthyrningsavtal Period för lagring: Under aktiv avtalsrelation samt + 30 dagar efter avslutad avtalsrelation


Dina rättigheter

Du är den som bestämmer över dina Personuppgifter. Vi strävar alltid efter att se till att du kan utöva dina rättigheter så effektivt och smidigt som möjligt.


Tillgång - Du har alltid rätt att få information om de Personuppgiftsbehandlingar som rör dig. Vi lämnar endast ut uppgifter om vi har kunnat säkerställa att det faktiskt är du som frågar efter uppgifterna.


Rättelse - Upptäcker du att de Personuppgifter vi behandlar om dig inte stämmer, hör av dig så fixar vi det!


Radering - Vill du att vi glömmer dig helt? Du har rätt att begära radering av dina Personuppgifter när de inte längre är nödvändiga för det syfte de blev insamlade för. Om vi är skyldiga att behålla dina uppgifter enligt lag eller ett avtal som vi har ingått med dig kommer vi att säkerställa att de endast behandlas för det specifika ändamål som framgår av lagen eller avtalet; därefter ser vi till att uppgifterna raderas så snart som möjligt.


Invändning - Håller du inte med oss om att vårt intresse av att behandla dina Personuppgifter väger tyngre än ditt intresse av skydd av den personliga integriteten? Ingen fara - i så fall ser vi över vår intresseavvägning och kontrollerar att den fortfarande håller. Vi väger såklart in din invändning när vi gör en ny bedömning för att utvärdera om vi fortfarande kan motivera vår Behandling av dina Personuppgifter. Invänder du mot direktmarknadsföring kommer vi ta bort dina Personuppgifter på en gång utan att se över vår bedömning.


Begränsning - Du kan även be oss att begränsa vår Behandling av dina uppgifter:

 • Under tiden som vi hanterar en begäran från dig om någon av dina andra rättigheter

 • Om du, istället för att begära radering, vill att vi markerar att uppgifterna inte ska behandlas för ett visst ändamål. Om du t.ex. inte vill att vi skickar reklam till dig i framtiden behöver vi fortfarande spara ditt namn för att veta att vi inte ska kontakta dig

 • I de fall där vi inte längre behöver uppgifterna för det ändamål som de samlades in för; förutsatt att du inte har ett intresse av att vi behåller uppgifterna för att kunna göra gällande ett rättsligt anspråk.


Dataportabilititet - Vi kan ge dig de uppgifter du själv lämnat till oss eller som vi har fått av dig i samband med att vi ingått ett avtal med dig. Du får dina uppgifter i ett allmänt använt och maskinläsbart format som du sen kan ta med dig till en annan Personuppgiftsansvarig.


Återkalla samtycke - Om du har samtyckt till en eller flera specifika behandling(ar) av dina Personuppgifter har du närsomhelst rätt att återkalla ditt samtycke och därmed be oss att upphöra med Behandlingen omedelbart. Observera att du endast kan återkalla ditt samtycke för framtida Behandling(ar) av Personuppgifter och inte för någon Behandling som redan skett.


Hur du använder dina rättigheter

Kontakta oss på info@hostini.se så hjälper vi dig


Överföring av Personuppgifter

För att driva vår verksamhet kan vi behöva ta hjälp av andra som behandlar Personuppgifter för vår räkning, så kallade Personuppgiftsbiträden.


I de fall där våra Personuppgiftsbiträden överför Personuppgifterna till ett land utanför EU/EES har vi säkerställt att Behandlingen är laglig enligt gällande rätt genom att något av följande krav är uppfyllda:

 • det finns ett beslut från EU-kommissionen om att landet säkerställer adekvat skyddsnivå;

 • tillämpning av EU-kommissionens standardavtalsklausuler för tredjelandsöverföring; eller

 • andra lämpliga skyddsåtgärder som uppfyller gällande rätt.

Vi har ingått personuppgiftsbiträdesavtal (PUB-avtal) med alla våra Personuppgiftsbiträden. PUB-avtalet reglerar hur Personuppgiftsbiträdet får behandla Personuppgifterna och vilka säkerhetsåtgärder som krävs för personuppgiftsbehandlingen.


Vi kan även behöva lämna dina Personuppgifter till vissa utpekade myndigheter för att fullgöra skyldigheter enligt lag eller myndighetsbeslut.


Våra Personuppgiftsbiträden

2. Personuppgiftsbiträde: Ekonomilänken AB Personuppgifter som behandlas: Namn, personnummer, adress, telefon, mail och bankuppgifter Instruktioner: Lagring och bearbetning


3. Personuppgiftsbiträde: Milkywire AB Personuppgifter som behandlas: Namn, mail Instruktioner: Lagring och bearbetning


4. Personuppgiftsbiträde: Pocket Solutions AB Personuppgifter som behandlas: Namn, personnummer, adress, lägenhetsinformation, telefon, mail och bankuppgifter Instruktioner: Lagring


5. Personuppgiftsbiträde: Scrive AB Personuppgifter som behandlas: Namn, personnummer, adress, lägenhetsinformation, telefon, mail och bankuppgifter Instruktioner: Lagring


6. Personuppgiftsbiträde: Guesty Personuppgifter som behandlas: Namn, adress, lägenhetsinformation, mail Instruktioner: Lagring


7. Personuppgiftsbiträde: Svedea AB Personuppgifter som behandlas: lägenhetsinformation Instruktioner: Lagring


8. Personuppgiftsbiträde: Google Drive Personuppgifter som behandlas: Namn, personnummer, adress, lägenhetsinformation, telefon, mail Instruktioner: Lagring


9. Personuppgiftsbiträde: Danske Bank Personuppgifter som behandlas: Bankuppgifter Instruktioner: Lagring


Säkerhet

Hostini har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas på ett säkert sätt och att de skyddas från förlust, missbruk och obehörig eller otillåten åtkomst.


Våra säkerhetsåtgärder

Organisatoriska säkerhetsåtgärder är åtgärder som implementeras i arbetssätt och rutiner inom organisationen. Våra organisatoriska säkerhetsåtgärder är:

 • Interna styrdokument (policys/instruktioner)

 • Inlogg- och lösenordshantering

 • Fysisk säkerhet (lokaler m.m)

Tekniska säkerhetsåtgärder är åtgärder som implementeras genom tekniska lösningar. Våra tekniska säkerhetsåtgärder är:

 • Åtkomstlista

 • Säkerhetskopiering

 • Regelbunden kontroll av säkerhetsnivå

 • Tvåstegsverifiering

Om vi inte håller vad vi lovar

Om du upplever att vi behandlar dina Personuppgifter på ett felaktigt sätt, även efter att du har uppmärksammat oss om detta, så har du alltid rätt att lämna ditt klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.


Mer information om våra skyldigheter och dina rättigheter finns på https://www.imy.se/. Du kan också kontakta Integritetsskyddsmyndigheten på imy@imy.se.


Ändringar i den här policyn

Vi reserverar oss rätten att göra ändringar i denna Policy. I de fall ändringen påverkar våra skyldigheter eller dina rättigheter, kommer vi att informera om ändringarna i förväg så att du ges möjlighet att ta ställning till den uppdaterade policyn.


Kontakt

Hör av dig till oss om du har frågor om dina rättigheter eller om du har några andra frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter:


165 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comentários


bottom of page